Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stikstof

Stikstof is ammoniak en stikstofoxiden en is afkomstig van verkeer, industrie, landbouw en vanuit processen bij o.a. bouwen. De stikstof heeft invloed op natuur van de aangewezen Natura 2000 gebieden. Er is daarom vaak een Natuurbescherming vergunning nodig.

Meer over

Geluid

Door middel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald dan wel het bronvermogen van een apparaat of installatie worden bepaald. Geluid kan binnen ons vakgebied onderverdeeld worden in verschillende categorieƫn; bouwlawaai, industrielawaai, luchtvaartlawaai, spoorweglawaai, geluidmetingen en geluidwering gevel.

Meer over

Geur

Bij nieuwvestiging dan wel uitbreiding van een bedrijf of realisatie dan wel herbestemming van woningen dienen de gevolgen op de mate van geurhinder op relevante geurgevoelige objecten zoals woningen beoordeeld te worden door het bevoegd gezag. Hiervoor gelden verschillende toetsingskaders. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen geur vanuit industriƫle bedrijven en geur vanuit veehouderijen.

Meer over

Lucht

Luchtkwaliteitonderzoeken zijn nodig bij zowel vergunningsprocedures, als bij ruimtelijke procedures. Diverse uitspraken van de Raad van State hebben ertoe geleid dat onderwerpen als luchtkwaliteit net als de geluidsbelasting, cijfermatig moeten worden onderbouwd.

Meer over

Bodem

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst. Bij de bouw wordt deze laag geroerd, waardoor er eisen gesteld kunnen worden door het bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld met betrekking op bodemverontreiniging. Daarnaast zijn bodemonderzoek, archeologie en funderingsonderzoek zaken die veelvuldig noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van een locatie of verkrijgen van een vergunning.

Meer over

Water

Voor de activiteit onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de bodem, kan toestemming nodig zijn van het waterschap of de provincie. Dit kan zijn in de vorm van een vergunning. Maar het is ook mogelijk dat alleen een melding van de activiteit nodig is.

Meer over

Ruimte

Wenst u een woning op te richten in de nabijheid van een of meerdere bedrijven of wenst u een bedrijf op te richten of uit te breiden in de omgeving van een of meerdere woningen dan dient in het kader van de ruimtelijke ordening bezien te worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor u of uw omgeving en dat rechten worden gerespecteerd.

Meer over

Energie

De klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat de zoektocht naar duurzame oplossingen heden ten dage hoog op de agenda staat. Dit biedt ook mogelijkheden voor de agrarische sector. Ook voor advies betreffende zonneparken bent u bij ons aan het juiste adres.

Meer over