Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lucht

Luchtkwaliteitonderzoeken zijn nodig bij zowel vergunningsprocedures, als bij ruimtelijke procedures. Diverse uitspraken van de Raad van State hebben ertoe geleid dat onderwerpen als luchtkwaliteit net als de geluidsbelasting, cijfermatig moeten worden onderbouwd.

Luchtkwaliteitonderzoeken zijn nodig bij zowel vergunningsprocedures, als bij ruimtelijke
procedures. Diverse uitspraken van de Raad van State hebben ertoe geleid dat onderwerpen als
luchtkwaliteit net als de geluidsbelasting, cijfermatig moeten worden onderbouwd.

G&O Consult voert deze onderzoeken uit voor onder andere (zeer) fijn stof (PM2,5 en PM10) en
stikstofoxides (NOX). Deze onderzoeken worden uitgevoerd met verspreidingsmodellen welke
rekenen volgens de wettelijke eisen uit het “Nieuw Nationaal Model”. Hierbij voert G&O Consult
studies uit naar de best toepasbare normen of emissiekengetallen, zodat er per project een
erkend advies op maat wordt uitgebracht.

Verkeer, landbouw, industrie en consumenten dragen bij aan de luchtvervuiling in Nederland.
Luchtkwaliteit geeft daarom de mate van afwezigheid van luchtvervuiling aan. Luchtkwaliteit is
afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en
dier.

Als uw bedrijf vergunningplichtig is, zal de luchtkwaliteit betrokken moeten worden bij de
vergunningverlening (oprichten of veranderen van het bedrijf). Indien uw bedrijf onder het
Activiteitenbesluit valt kan het nodig zijn dat een Beperkte milieutoets uitgevoerd dient te
worden waarbij de luchtkwaliteit betrokken wordt om toestemming te kunnen krijgen voor het
uitvoeren van activiteiten. G&O Consult kan deze luchtkwaliteits onderzoeken dan wel de
beperkte milieutoets voor u uitvoeren. In overleg met u vindt een inventarisatie plaats van uw
wensen waarna invoer van de verzamelde gegevens plaatsvindt in een rekenmodel. De
resultaten van het onderzoek worden vervolgens getoetst aan de wet- en regelgeving. Van dit
onderzoek wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.