Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Water

Voor de activiteit onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de bodem, kan toestemming nodig zijn van het waterschap of de provincie. Dit kan zijn in de vorm van een vergunning. Maar het is ook mogelijk dat alleen een melding van de activiteit nodig is.

INFILTRATIE

Infiltreren kan direct plaatsvinden op de plek zelf waar de neerslag valt, dan wel indirect, kleinschalig, door de vorming van plassen, wadi’s of grootschalig door de vorming van een ven of vijver (depressie). Het infiltratievermogen of -capaciteit van de bodem wordt uitgedrukt in de eenheid mm water per etmaal. Het meten van infiltratiecapaciteit gebeurd met Lysimeters of door proefvakken. In Nederland infiltreert circa 500 mm water per jaar. Infiltratie is een hoofdfactor voor de watervoorziening van de landbouw en de drinkwatervoorziening.

De infiltratiesnelheid wordt bepaald door de aard van de bodem, de aanwezigheid van begroeiing, de bodemgelaagdheid en het hoogte verloop.

Na verloop van tijd neemt vaak de infiltratiecapaciteit af door het opvullen van de poriĆ«n in de bodem, het “dichtslaan” van de bodem, het zwellen van kleideeltjes. De bodem is in staat zich na verloop van tijd weer te herstellen.

G&O Consult kan u behulpzaam zijn bij het uit laten voeren van een infiltratieonderzoek.

LOZINGSVERGUNNING

Als u afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in het oppervlaktewater brengt, hebt u een lozingsvergunning nodig. Deze wordt afgegeven door de waterkwaliteitsbeheerder. Voor een aantal genoemde soorten bedrijven is ook bij lozing op het gemeenteriool een lozingsvergunning van de waterkwaliteitsbeheerder vereist. Voor alle overige lozingen van afvalwater op het gemeenteriool hebt u met de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te maken. De gemeente of provincie is in dat geval het bevoegd gezag om de vergunning aan te vragen.