Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ruimte

Voor ruimtelijke ontwikkelingen is het inventariseren en inzichtelijk maken van het woon- en leefklimaat belangrijk. Hierbij komen de aspecten geur, stof, geluid vaak aan bod. Maar ook gevaar (brandveiligheid en externe veiligheid) zijn belangrijke aspecten om rekening mee te houden.

WOON- EN LEEFKLIMAAT

Wenst u een woning op te richten in de nabijheid van een of meerdere bedrijven of wenst u een bedrijf op te richten of uit te breiden in de omgeving van een of meerdere woningen dan dient in het kader van de ruimtelijke ordening bezien te worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor u of uw omgeving en dat rechten worden gerespecteerd.

G&O Consult kan u behulpzaam zijn bij het inventariseren en inzichtelijk maken van het woon- en leefklimaat en hierover adviseren. G&O Consult hanteert hiervoor de “Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk” welke is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hierbij worden de aspecten Geur, Stof, Geluid en Gevaar betrokken. De resultaten van het onderzoek worden helder aan u gerapporteerd door middel van aan te houden afstanden welke zijn weergegeven op een kaart.

Deze methode geeft een eerste globale indicatie en geeft in veel gevallen voldoende duidelijkheid. Mocht blijken dat de ontwikkeling onvoldoende afstand tot gevolg heeft dan kan een specifiek onderzoek uitwijzen of de ontwikkeling doorgang kan vinden. Ook hierbij kan G&O Consult u behulpzaam zijn.

BRANDVEILIGHEID

Om de schade bij brand te beperken vormt in het bouwbesluit (bouwregelgeving)
brandcompartimentering een belangrijk onderdeel. Hierbij wordt uitgegaan van het
beheersbaar houden van een eventuele brand.

G&O Consult kan een vuurlast berekening voor u uitvoeren. In overleg met u worden uw
plannen en uw wensen besproken waarna een vuurlastberekening wordt uitgevoerd. De
resultaten van de berekening worden getoetst en in een duidelijke en overzichtelijke
rapportage overlegd.

EXTERNE VEILIGHEID

Wenst u een woning of bedrijf op te richten in de nabijheid van een risicovolle inrichting, buisleiding of transportroute van gevaarlijke stoffen of wenst u gevaarlijke stoffen op te slaan dan kan G&O Consult de risico’s voor u in beeld brengen. Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren als ook berekeningen van het “Plaatsgebonden risico” en het “Groepsrisico” met de rekensoftware “RBM II”, “SAFETI” en in overleg met het bevoegd gezag “Carola”.

De resultaten van het onderzoek worden helder aan u gerapporteerd door middel van aan te houden afstanden welke zijn weergegeven op een kaart. G&O Consult kan voor u ook een verantwoording opstellen van het groepsrisico.