Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bodem

De bodem is de bovenste laag van de aardkorst. De definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld is, of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Bij de bouw wordt deze laag geroerd, waardoor er eisen gesteld kunnen worden door het bevoegd gezag, zoals bijvoorbeeld met betrekking op bodemverontreiniging. Daarnaast zijn bodemonderzoek, archeologie en funderingsonderzoek zaken die veelvuldig noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van een locatie of verkrijgen van een vergunning.

BODEMONDERZOEK

G&O Consult kan voor u het uitvoeren van een bodemonderzoek laten verzorgen. Hiervoor werkt G&O Consult samen met door de overheid erkende organisaties. Bodemonderzoek kan noodzakelijk zijn voor de bepaling van een nulsituatie, bodemsanering,  nieuwbouwproject, aan- en verkoop van gronden als ook bouwblokvergrotingen.

ARCHEOLOGIE

Indien u plannen heeft voor bouwwerkzaamheden welke een verstoring van de bodem tot gevolg hebben kan een archeologisch onderzoek benodigd zijn. Consult kan voor u het uitvoeren van een archeologisch onderzoek laten verzorgen. Naar aanleiding van uw wensen stemmen wij met u en het bevoegd gezag af welk type onderzoek noodzakelijk is. Dit kan een bureau-onderzoek zijn of een inventariserend veldonderzoek (booronderzoek of proefsleuven onderzoek).

Uit het onderzoek blijkt of er archeologische resten zullen worden verstoord en zo ja, wat de waarde van deze resten is. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens een advies gegeven, aan de hand waarvan het bevoegd gezag, in de meeste gevallen de gemeente, een beslissing neemt over het te volgen traject.

FUNDERINGSONDERZOEK

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals de eigen belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. Is de grond waarop u wilt gaan bouwen wel draagkrachtig genoeg?

G&O Consult kan u behulpzaam zijn bij het uit laten voeren van een fundatieonderzoek. Samen met u worden de benodigde gegevens geïnventariseerd, waarna de berekening wordt uitgevoerd en aan u een rapportage wordt overlegd.