Gelingadvies

Privacyverklaring (AVG)


PRIVACYVERKLARING

 

G&O Consult, gevestigd aan de Burgemeester Wijtvlietlaan 1 5764 PD De Rips, is

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden

verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens

opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u

hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die

rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door G&O Consult.

Deze worden hieronder toegelicht.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

G&O Consult stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds

commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden

verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van G&O Consult.

Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

 

02. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met G&O Consult via de

website en/of telefoon. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde

gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam,

e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

Bewaren van gegevens

G&O Consult bewaart uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Delen van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

G&O Consult gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in

te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

G&O Consult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te

sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@go-consult.nl. Om er zeker van

te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GS Adviesgroep BV wil u er tevens

op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons

 

Persoonsgegevens beveiligen

G&O Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

info@go-consult.nl.

 

Contactgegevens:

www.go-consult.nl

Adres: Burgemeester Wijtvlietlaan 1 5764 PD De Rips Tel. +31 (0) 493 59 75 05