Gelingadvies

Bouwlawaai


BouwlawaaiBouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject. De meest in het oog springende eigenschap van bouwlawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Er is geen bouwlawaai meer als het werk is gerealiseerd.

Bekijk Bouwlawaai »

Geluidmetingen


GeluidmetingenDoor middel van het uitvoeren van een geluidmeting, kan het heersende geluidniveau in dB(A) worden bepaald dan wel het bronvermogen van een apparaat of installatie worden bepaald. Het geluid wordt uitgedrukt in decibellen dB(A). De dB(A) is een decibel met een wegingsfactor welke normaal gesproken aansluit bij de gehoorervaring van mensen.

Bekijk Geluidmetingen »

Geluidwering gevels


Geluidwering gevelsWanneer een nieuwe woning of kantoor wordt opgericht dient het binnengeluidsniveau aan de voorschriften van het Bouwbesluit te voldoen. Normaal gesproken is een standaard gevelopbouw voldoende om aan het vereiste geluidniveau te voldoen in de woning of het kantoor. Wanneer de nieuwbouw echter in een drukke lawaaiige omgeving plaatsvindt kan niet meer worden volstaan met een standaard gevelwering.

Bekijk Geluidwering gevels »

Industrielawaai


IndustrielawaaiWanneer de activiteiten op een bedrijf wijzigen of indien sprake is van nieuwvestiging van een bedrijf en in de directe omgeving zijn woningen van derden gelegen dan dient vaak een onderzoek plaats te vinden naar de geluiduitstoot van het bedrijf. Maar ook indien een woning wordt opgericht in de nabijheid van een bedrijf waarvan de geluiduitstraling niet bekend is kan een onderzoek naar de geluiduitstoot van het bedrijf noodzakelijk zijn.

Bekijk Industrielawaai »

Luchtvaartlawaai


LuchtvaartlawaaiBij de vaststelling van een luchtvaartterrein werken de vastgestelde geluidsbelastingwaarden direct door in bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen niet afwijken van deze grenswaarden en zelf hogere waarden vaststellen wat op basis van de Wet geluidhinder voor (spoor)weglawaai en industrielawaai wel mogelijk is. Om een nieuwe woning te realiseren binnen de geluidzones van een luchtvaartterrein zijn een beperkt aantal mogelijkheden gecreëerd.

Bekijk Luchtvaartlawaai »

Spoorweglawaai


     SpoorweglawaaiWanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een spoorweg dient onder bepaalde condities de geluidbelasting van de spoorweg onderzocht te worden, waarna toetsing aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden. Dit om een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te borgen.

Bekijk Spoorweglawaai »

Wegverkeerslawaai


WegverkeerslawaaiWegverkeerslawaai staat al jaren op nummer 1 waar het gaat om klachten over geluidoverlast. Wanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een weg dient onder bepaalde condities de geluidbelasting van de weg onderzocht te worden, waarna toetsing aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden.

Bekijk Wegverkeerslawaai »