Gelingadvies

Bedrijven en milieuzonering


Wenst u een woning op te richten in de nabijheid van een of meerdere bedrijven of wenst u een bedrijf op te richten of uit te breiden in de omgeving van een of meerdere woningen dan dient in het kader van de ruimtelijke ordening bezien te worden of sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor u of uw omgeving en dat rechten worden gerespecteerd.

G&O Consult kan u behulpzaam zijn bij het inventariseren en inzichtelijk maken van het woon- en leefklimaat en hierover adviseren. G&O Consult hanteert hiervoor de "Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk" welke is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Hierbij worden de aspecten Geur, Stof, Geluid en Gevaar betrokken. De resultaten van het onderzoek worden helder aan u gerapporteerd door middel van aan te houden afstanden welke zijn weergegeven op een kaart.

Deze methode geeft een eerste globale indicatie en geeft in veel gevallen voldoende duidelijkheid. Mocht blijken dat de ontwikkeling onvoldoende afstand tot gevolg heeft dan kan een specifiek onderzoek uitwijzen of de ontwikkeling doorgang kan vinden. Ook hierbij kan G&O Consult u behulpzaam zijn.